Sirküler

375

Her şeyden önce sirküler olarak yayınlanan Vergi ve Sosyal Güvenlik kurumu konuları sırasıyla burada duyurulacaktır.

Sirküler ve Muhasebe
Sirküler ve Muhasebe
Sosyal Güvenlik Kurumuna Emeklilik Başvurusu Şartı

Her şeyden önce Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonrası SGK, emeklilik dilekçesine ilişkin yeni genelge yayınladı.

Buna göre 30 Eylül 2008 tarihinden önce emeklilik dilekçesi veren ancak dilekçe verdiği tarihte çalışmaya devam ettiği sonradan tespit edilenler hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edilecektir denildi.

Fakat Anayasa Mahkemesi’nin 3 Mart tarihli kararıyla, emeklilik dilekçesi vermek için işten ayrılmayı zorunlu kılan hüküm iptal edilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bunun üzerine AYM kararı sonrası uygulamaya açıklık getirmek üzere bir genelge yayımladı. 

Ayrıca genelgede, AYM’ nin 62. maddedeki düzenlemeyi iptal ettiği ancak aynı kanunun ‘Yaşlılık aylığından yararlanma şartları’ başlıklı 60. maddesinde yer alan ‘Yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının

çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır’ maddesi ile ilgili iptal kararı vermediği vurgulanmıştır.

2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ise hem 60 hem de 62. maddenin yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.

Her şeyden önce SGK’ 2018/38 sayılı genelgesi’ ne göre, yaşlılık sigortasından aylık bağlanabilmesi için 4/A’lı (SSK)lı sigortalıların çalıştıkları işten ayrıldıktan sonra dilekçe vermeleri gerekmektedir.

4/B ’liler (BAĞ-KUR) dükkanını kapatmadan, esnaf statüsündeki faaliyetine son vermeden e-Devlet üzerinden emekli aylığı başvurusu yapabileceklerdir.

4/C (Emekli Sandığı) kapsamında çalışanlar görev yaptıkları kuruma, memuriyetten daha önce ayrılıp yaşı doldurunca emekli olmak isteyenler ise e-Devlet üzerinden emekli aylığı talebinde bulunabileceklerdir.

Tarih    :03.05.2021

No        : 2021/049

Konu: Evlerde İmal Ettikleri Malları Satanların Gelir Vergisi Muafiyeti İle Gerçek Kişilerce Elde Edilen Mal İhracatı Kapsamındaki Gelirlere İndirim Uygulamasının Usul ve Esasları Belirlendi.

Sirküler Evde imal edilen mallar hakkında
Sirküler Evde imal edilen mallar hakkında

30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 314 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile

evlerde üretilen malların internetten satışında esnaf muaflığı ile elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle mal

ihracatı kapsamında elde edilen kazançlarda gelir vergisi indirimi uygulamasının usul ve esasları belirlenmiştir.

Bu konudaki Resmi Gazete genel açıklamalarına https://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Tarih    :19.04.2021

No        : 2021/040

Konu    : Kripto Varlıklara İlişkin Yönetmelik

16/4/2021 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına İlişkin

Sirküler: Kripto varlıklara ait düzenleme hakkında
Sirküler: Kripto varlıklara ait düzenleme hakkında

Yönetmelik” ile kripto paralar/varlıklar konusunda çok önemli düzenlemeler yapılmıştır.

Konunun detayı hakkında http://www.neksymm.com/kripto-varliklara-iliskin-yonetmelik sayfasından okuyabilirsiniz.

Bunlardan en önemlisi, ilk defa mevzuatımızda “kripto varlık” tanımına yer verilmiş olmasıdır.

Yönetmelikte kripto varlıklar; itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen “gayri maddi varlık” olarak tanımlanmıştır.

Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması yasaklanmıştır.

Ayrıca, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç

hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmesi yasaklanmıştır.

Yönetmelik 30/4/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kısa Çalışma Talebi

Tarih          :13.12.2020

No             :SGK- 2020/056

Konu         : 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebi

Her şeyden önce 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan iş yerleri için

Ancak 31 Aralık 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurularının kabul edileceği belirtilmiştir.  

Sonuç olarak Türkiye İş Kurumu birimlerine gerekli iç talimatlar ulaşmıştır.

1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabileceklerdir.

Başvuru ekranının açılmasıyla birlikte;

başvuruda bulunmak isteyen işyerleri ile

işçi ilavesi yapmak mümkün olacaktır.

Ancak isteyen işyerlerinin merak ettiği bazı hususların uygulamalardan elde edilen veriler ışığında açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Ayrıca bu sirküler ve çalışmada kullanılan veriler,

meslektaşlarımızca merak edilen hususlar esas alınarak

Türkiye İş Kurumun işlemlerine göre hazırlanmıştır.

           Saygılarımızla.

Her şeyden önce Ticari defterlerin açılış ve kapanış onayları hakkında hatırlatma.

2020 takvim yılı sonu yaklaşmış olması dolayısıyla mükelleflerin 2021 yılında tutacakları defterlerin açılış ve ara onayları ile;

Ayrıca 2020 yılında tutulmuş olan defterlerin kapanış onaylarının yapılacağı tarihler yaklaşmış;

Sonuç olarak gündemimiz, mükelleflerin mevzuat hükümlerine göre tutmak zorunda oldukları defterlerinin

açılış ve kapanış onaylarına ilişkin hatırlatmalarda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.https://ismmmo.org.tr/

Ticari defterlerin ne zaman ve ne şekilde tasdik edileceğine ilişkin düzenlemeler

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Tarih          :09.12.2020

No              : 2020/171

KONU        : 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Ayrıca 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu’nun 1. maddesinin  (b) fıkrasında açıklandığı üzere”;

Gümrük Kanunu ile ilgili diğer kanunlar kapsamında doğan gümrük vergileri,

idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı” şeklindeki kesinleşmiş alacaklar 

yapılandırma kapsamına alınmıştı.

              Saygılarımızla,

Tarih          :09.12.2020

No              : 2020/170

KONU        : E-Defter Dosyaları ile Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Muhafaza Zorunluluğu ve

Bu Zorunluluğun Yerine Getirileceği Tarihler

Mesela Elektronik Defter (E-Defter) Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapan Tebliğ (Sıra No:3)

yayımlanmış ve yayımlanan Tebliğ’de yapılan düzenlemelerden biri;

Ayrıca e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde Gelir İdaresi Başkanlığından

bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da

Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 01.01.2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesine yönelikti.

Ayrıca E-Defter Genel Tebliği’nde, e-Defter ve berat dosyaların asıllarının,

mükellefin kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edileceği açıklanmıştı.

Ancak söz konusu Tebliğ’de, e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklama hizmeti verme konusunda

Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerin listesi edefter.gov.tr adresinde

Başkanlık tarafından yayımlanacağı belirtilmişti.

Ancak e-defter ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının

Sonuç olarak Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin listesi bu sirkülerin yayımı tarihi itibariyle açıklanmamıştır.

GİB’in “forum.efatura.gov.tr adresinde yer alan sorular bölümünde verilen konuya ilişkin cevaplarda; 

Başkanlıkça başvuruda bulunan saklamacı kuruluşların onay alamadığı

bu sebeple de ikincil kopyaların GİB sisteminde saklanmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir.   

İlgili konudaki kılavuza http://edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Defter_Saklama_Kullanici_Kilavuzu.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Bu sebeple yeni bir açıklama yapılmadığı sürece söz konusu defter,

beratların ikincil kopyaları GİB bilgi işlem sisteminde muhafaza edilecektir.

              Saygılarımızla,

Tarih          :30.11.2020

No              : 2020/167

KONU        : Kesinleşmiş Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) Yayımlanmıştır.

27.11.2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) yayımlanmıştır. İlgili Resmi Gazeteye link den ulaşabilirsiniz;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201127-5.htm

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde;

Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine ve

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Yayımlanan Tebliğ ile söz konusu hükümlerin uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

bu alacakların yapılandırılmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

             Saygılarımızla,

Sirküler 2

Tarih          :17.11.2020

No             : 2020/162

KONU        : 7256 Sayılı Kanun İle Kdv Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

Her şeyden önce 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”

ile ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler esas itibariyle 2020 yılı sonunda bitecek olan bazı madde hükümlerinin süresinin uzatılmasından ibaret olup

bahsi geçen değişikliklerin özetine aşağıda yer verilmiştir.

Tarih          :17.11.2020

No              : 2020/163

KONU           :7256 Sayılı Kanun’un Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeleri:

17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren

7256 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile

Ayrıca Gelir Vergisi Kanununa Geçici 93 üncü madde eklenmiştir.

Eklenen madde;

yurtdışındaki bazı varlıkların Türkiye’ye getirilmesi,

yurt içindeki bazı varlıkların kanuni defterlere kaydedilmesi hallerinde vergi incelemesi,

vergi tarhiyatı yapılmayacağı ayrıca bu varlıkların vergileme dışı bırakılmasına ilişkindir.

Her şeyden önce belirtmek isteriz ki;

Önceki varlık barışı düzenlemesinden farklı olarak söz konusu madde hükmü gereğince yapılacak bildirim,

beyanlar sebebiyle herhangi bir vergi ödenmeyecektir. 

Bir önceki varlık barışı düzenlemesi olan 7186 sayılı varlık barışı düzenlemesinde bildirilen varlıklara ilişkin olarak %1 oranında vergi tarh edilmekteydi.  

Tarih          :17.11.2020

No              : 2020/164

KONU        : 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştır.

Ancak 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 

Sonuç olarak 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yayımlanan Kanunda özet olarak sirküler.

  • Kesinleşmiş kamu ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına,
  • Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında düzenleme yapılmasına,
  • Varlık Barışı düzenlemelerine,
  • İstihdamın teşvik edilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.

Ekteki https://www.resmigazete.gov.tr/ de yayınlanan şekli ile

kanunda uygulanacak şekli bulunmaktadır.

İlgili kurumlara 31.12.2020 öncesi müracaat ederek yapılandırma işleminin yapılması gerekmektedir.

Pandemi sebebi ile bazı özel durumlar hariç e-Devlet uygulaması üzerinden ilgili kurumların sayfasından yapılandırma başvurusu yapılabilmektedir.

Tarih          :17.11.2020

No              : 2020/165

KONU        : 7256 Sayılı Kanun İle Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler.

Her şeyden önce 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

7256 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle

Ayrıca bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile

Vergi Kanunlarında bazı değişiklikler yapılmıştır.

Ayrıca Mezkûr Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu ve

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere bu sirkülerimizde yer verilmiştir.

Sirküler 1

Tarih          :13.11.2020

No              : 2020/160

KONU        :  Değerli Konut Vergisi Muafiyeti 2021 yılın da başlıyor

Değerli konutlar
Değerli konutlar

7194 sayılı Kanun’un[1] ile Emlak Vergisi Kanunu içerisine “Değerli Konut Vergisi” başlığıyla yeni bir vergi ihdas edilmişti.

Ayrıca konu ile ilgili Emlak Alım Satım Hizmeti yazımızı okuyabilirsiniz.

Daha önce bir sirküler ile tarafınıza duyurulup yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanun kapsamında verginin konusunu Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya

Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen

değeri 5.000.000 Türk lirası ve üzerinde olanlar değerli konutlar oluşturmaktaydı.

Kanunun yayımı sonrasında mükellef kapsamına girenlerin gerek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tespit edilen değere,

ayrıca yargıya yaptığı itirazlar sonrasında daha sonra yayımlanan

7221 sayılı Kanuna[2] Değerli Konut Vergisi’nde değişiklikleri içeren maddeler eklenmiştir.

Ancak Mezkûr verginin mükellefiyetinin 2021 yılı başından itibaren başlaması sağlanmıştır.

Mesela 2020 yılına ilişkin olarak değişiklik öncesi düzenlemelere göre verilmesi gereken beyannamelerin verilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz,

Yeminli Mali Müşaviriniz ile irtibata geçmelisiniz.

Mesela Muhasebeciniz, Emlak vergisini verirken başvurduğunuz kişilere müracaat ederek detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Sonuç olarak konunun önemi gereği takip etmenizi öneririz.

Vergi konuları özellikle gününde ve kanunda belirtildiği şekli ile eksiksiz olarak gereken yapılmalıdır.

     Saygılarımızla,

   Hüseyin Kalender .http://www.teknikanaliz.com.tr/

Hüseyin Kalender
Hüseyin Kalender
  Teknik Analiz Yeminli Mali Müşavirlik

Limited Şirketi. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Close
KIRKINDAN SONRA © Copyright 2020. All rights reserved.
Close
× Bize yazabilirsiniz !