İnsan Hakları Evrensel Bildirisi

323

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (İngilizce adı ile : Universal Declaration of Human Rights ya da kısaca UDHR).

Her şeyden önce insan Hakları Günü her yıl 10 Aralık’ ta kutlanır.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun Haziran 1948’de hazırladığı ve birkaç değişiklik yapıldıktan sonra 10 Aralık 1948’de yayınlandı.

Ayrıca benzer konudaki Birleşmiş Milletler ve Özgürlük Nedir? yazımızı okumanızı önermekteyiz.

Fakat Türkiye bakımından ise; 

İnsan hakları evrensel bildirgesi, Bakanlar Kurulu kararıyla 27 Mayıs 1949 yılında Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 Sonuç olarak BM Genel Kurulu’nun Paris’te yapılan 183. oturumunda kabul edilen 30 maddelik bir bildiridir.

Her şeyden önce insan Hakları Evrensel Bildirisi;

İlk grup haklar arasında, yaşama, özgürlük ve kişi güvenliği gibi haklarla birlikte, keyfi tutuklama, hapis ve

sürgünden korunma, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde, adil ve kamuya açık olarak yargılanma hakkı ile

düşünce, vicdan, din, toplanma ve örgütlenme özgürlükleri bulunur.

Ama Sosyal güvenlik, çalışma, eğitim, toplumun kültürel yaşamına katılma haklarıyla bilimsel ilerlemenin ürünlerinden yararlanma hakkı ise, bildiriyle getirilen yeniliklerdendir.

Ancak Hükümetler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi belirtilen insan haklarının evrensel ve etkili bir şekilde

tanınmasını ve gözetilmesini güvence altına alan ilerici tedbirlere kendilerini ve insanlarını taahhüt ederler.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi Maddeleri

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Sonuç olarak insan Hakları Evrensel Beyannamesi Maddeleri.ni okumak ve incelemek isterseniz

https://www.ihd.org.tr/insan-haklari-evrensel-beyannames/ web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Her şeyden önce 1-18 maddeleri medeni hakları içerir

Madde 1
Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Madde 2
1.    Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bu Bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir.


2.    Ayrıca, bağımsız, vesayet altında ya da kendi kendini yönetemeyen ya da egemenliği başka yollardan sınırlanmış bir ülke olsun ya da olmasın, bir kişinin uyruğu olduğu ülke ya da memleketin siyasal, hukuksal ya da uluslararası statüsüne dayanarak hiçbir ayrım yapılamaz.

Madde 3
Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır.

Madde 4
Hiç kimse, kölelik ya da kulluk altında tutulamaz; her türden kölelik ve köle ticareti yasaktır.

Madde 5


Hiç kimseye işkence ya da zalimce, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulanamaz.

Madde 6
Herkesin, nerede olursa olsun, yasa önünde bir kişi olarak tanınma hakkı vardır.

Madde 7
Her şeyden önce herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunmaya hakkı vardır. Herkes, bu Bildirgeye aykırı herhangi bir ayrımcılığa ve ayrımcı kışkırtmalara karşı eşit korunma hakkına sahiptir.

Madde 8
Herkesin anayasa ya da yasayla tanınmış temel haklarını ihlal eden eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yolundan yararlanma hakkı vardır.

Madde 9
Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.

Madde 10


Herkesin, hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve kendisine herhangi bir suç isnadında bağımsız ve yansız bir mahkeme tarafından tam bir eşitlikle, hakça ve kamuya açık olarak yargılanmaya hakkı vardır.

Madde11


1.    Kendisine cezai bir suç yüklenen herkesin, savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı, kamuya

açık bir yargılanma sonucunda suçluluğu yasaya göre kanıtlanıncaya kadar suçsuz sayılma hakkı vardır.


2.    Hiç kimse, işlendiği sırada ulusal ya da uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan herhangi bir fiil yapmak ya

da yapmamaktan dolayı suçlu sayılamaz.

Kimseye, suçun işlendiği sırada yasalarda öngörülen cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

Madde 12
Hiç kimsenin özel yaşamına, ailesine, evine ya da yazışmasına keyfi olarak karışılamaz, onuruna ve adına saldırılamaz. Herkesin, bu gibi müdahale ya da saldırılara karşı yasa tarafından korunma hakkı vardır.

Madde 13
1. Herkesin, her Devletin sınırları içinde seyahat ve oturma özgürlüğüne hakkı vardır.
2. Herkes, kendi ülkesi de dahil, herhangi bir ülkeden ayrılma ve o ülkeye dönme hakkına sahiptir.

Madde 14
1.    Herkesin, sürekli baskı altında tutulduğunda, başka ülkelere sığınma ve kabul edilme hakkı vardır.
2.   Gerçekten siyasal nitelik taşımayan suçlardan kaynaklanan ya da Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı fiillerden kaynaklanan kovuşturma durumunda, bu hak ileri sürülemez.

Madde 15


1.    Herkesin bir ülkenin yurttaşı olmaya hakkı vardır.
2.   Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan yoksun bırakılamaz, kimsenin uyrukluğunu değiştirme hakkı yadsınamaz.

Madde 16


1.    Yetişkin erkeklerle kadınların, ırk, uyrukluk ya da din bakımından herhangi bir sınırlama yapılmaksızın, evlenmeye ve bir aile kurmaya hakkı vardır.

Ancak evlenmede, evlilikte ve evliliğin bozulmasında hakları eşittir.


2.    Evlilik, ancak evlenmeye niyetlenen eşlerin özgür ve tam oluruyla yapılır.


3.    Her şeyden önce aile, toplumun doğal ve temel birimidir.

Ama toplum ve Devlet tarafından korunur.

Madde 17


1.    Herkesin, tek başına ya da başkalarıyla ortaklık içinde, mülkiyet hakkı vardır.


2.    Fakat kimse mülkiyetinden keyfi olarak yoksun bırakılamaz.

Madde 18


Her şeyden önce herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır;

bu hak, din veya inancını değiştirme özgürlüğünü ve din veya inancını, tek başına veya topluca ve kamuya açık

veya özel olarak öğretme, uygulama, ibadet ve uyma yoluyla açıklama serbestliğini de kapsar.

19-21 maddeleri siyasi hakları içerir.

Madde 19


Ayrıca herkesin kanaat ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır;

Ama bu hak, müdahale olmaksızın kanaat taşıma ve herhangi bir yoldan ve ülke sınırlarını gözetmeksizin bilgi ve

fikirlere ulaşmaya çalışma, onları edinme ve yayma serbestliğini de kapsar.

Madde 20


1.    Her şeyden önce herkes, barış içinde toplanma ve örgütlenme hakkına sahiptir.
2.    Ama hiç kimse, bir örgüte üye olmaya zorlanamaz.

Madde 21


1.    Herkes, doğrudan ya da serbestçe seçilmiş temsilcileri aracılığıyla ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir.


2.    Ama herkesin, ülkesinde kamu hizmetlerinden eşit yararlanma hakkı vardır.


3.    Fakat halk iradesi, hükümet otoritesinin temelini oluşturmalıdır; bu irade, genel ve eşit oy hakkı ile gizli ve serbest oylama yoluyla, belirli aralıklarla yapılan dürüst seçimlerle belirtilir.

22-26 maddeleri ekonomik ve sosyal hakları içerir

Madde 22

Her şeyden önce herkesin, toplumun bir üyesi olarak, toplumsal güvenliğe hakkı vardır; ulusal çabalarla, uluslararası işbirliği yoluyla ve her Devletin örgütlenme ve kaynaklarına göre herkes insan onuru ve kişiliğin özgür gelişmesi bakımından vazgeçilmez olan ekonomik, toplumsal ve kültürel haklarının gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir.

Madde 23


1.    Ayrıca herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.


2.    Ama herkesin, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.


3.   Çalışan herkesin, kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak düzeyde, adil ve elverişli ücretlendirilmeye hakkı vardır;

Fakat bu, gerekirse, başka toplumsal korunma yollarıyla desteklenmelidir.


4.    Herkesin, çıkarını korumak için sendika kurma ya da sendikaya üye olma hakkı vardır.

Madde 24


Herkesin, dinlenme ve boş zamana hakkı vardır; bu, iş saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması ve belirli aralıklarla ücretli tatil yapma hakkını da kapsar.

Madde 25


1.    Herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlığı ve iyi yaşaması için yeterli yaşama standartlarına hakkı vardır; bu hak, beslenme, giyim, konut, tıbbi bakım ile gerekli toplumsal hizmetleri ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ya da kendi denetiminin dışındaki koşullardan kaynaklanan başka geçimini sağlayamama durumlarında güvenlik hakkını da kapsar.


2.    Anne ve çocukların özel bakım ve yardıma hakları vardır. Tüm çocuklar, evlilik içi ya da dışı doğmuş olmalarına bakılmaksızın, aynı toplumsal korumadan yararlanır.

Madde 26


1.    Herkes, eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel öğrenim aşamalarında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleki eğitim herkese açıktır. Yüksek öğrenim, yeteneğe göre herkese eşit olarak sağlanır.


2.    Eğitim, insan kişiliğinin tam geliştirilmesine, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır.

Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu yerleştirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki etkinliklerini güçlendirmelidir.


3.    Ana-babalar, çocuklarına verilecek eğitimi seçmede öncelikli hak sahibidir.

27-28 maddeleri kültürel haklar içerir

Madde 27


1.    Herkes, topluluğun kültürel yaşamına özgürce katılma, sanattan yararlanma ve bilimsel gelişmeye katılarak onun yararlarını paylaşma hakkına sahiptir.


2.    Herkesin kendi yaratısı olan bilim, yazın ve sanat ürünlerinden doğan manevi ve maddi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır.

Madde 28


Herkesin bu Bildirgede ileri sürülen hak ve özgürlüklerin tam olarak gerçekleşebileceği bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır.

Madde 29


1.    Herkesin, kişiliğinin özgürce ve tam gelişmesine olanak sağlayan tek ortam olan topluluğuna karşı ödevleri vardır.


2.    Herkes, hak ve özgürlüklerini kullanırken, ancak başkalarının hak ve özgürlüklerinin gereğince tanınması ve bunlara saygı gösterilmesinin sağlanması ile demokratik bir toplumdaki ahlak, kamu düzeni ve genel refahın adil gereklerinin karşılanması amacıyla, yasayla belirlenmiş sınırlamalara bağlı olabilir.


3.    Bu hak ve özgürlükler, hiçbir koşulda Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullanılamaz.

Madde 30


Bu Bildirgenin hiçbir hükmü, herhangi bir Devlet, grup ya da kişiye, burada belirtilen hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan herhangi bir etkinlikte ve eylemde bulunma hakkı verecek şekilde yorumlanamaz.

Yasal olarak bağlayıcı olmasa da; Bildiri,1948’den bu yana çoğu ulusal anayasada kabul edilmiştir ve etkilidir.

Bir anlaşma olmasa da; Bildirge, tüm üye devletleri bağlayan,

Birleşmiş Milletler Şartı’nda yer alan ” Temel özgürlükler ” ve “insan hakları” kelimelerinin anlamını tanımlamak amacıyla açıkça kabul edilmiştir.

Bu nedenle, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi;

Her şeyden önce Birleşmiş Milletler’ in temel kurucu bir belgesidir.

Ama bildirge hükümetler, akademisyenler, savunucular ve anayasa mahkemeleri ve tanınmış insan haklarının korunmasına ilişkin ilkelerine itiraz eden kişiler tarafından geniş bir biçimde atıfta bulunulmaya devam etmektedir.

Ayrıca bu bildirgede uluslararası hukukta ilk kez, bildirgenin önsözünde “hukukun üstünlüğü” terimi kullanılmıştır.

İnsan Hakları Bildirisi kabul edildikten sonra insan haklarını geliştirme, koruma ve uygulama konusunda yeni anlaşmalar yapılmış ve bildiriler yayımlanmıştır.

Bunlardan belli başlı olanlar:

Birleşmiş Milletler, Kadınların siyasi haklarına ilişkin sözleşme 20 Aralık 1952

 Birleşmiş Milletler Çocuk hakları bildirisi 20 Kasım 1959

Avrupa sosyal şartı 18 Ekim 1961

Afrika insan ve halklarının hakları şartı 26 Haziran 1981

Birleşmiş Milletler, Yargı bağımsızlığına dair temel prensip 29 Kasım 1985.

Join the Conversation

 1. 3 yıldız
  Quality articles or reviews is the important
  to invite the viewers to pay a quick visit the website, that’s what this website is providing.

 2. 5 yıldız
  Useful information. Fortunate me I discovered your site by chance, and I’m
  stunned why this twist of fate did not took place earlier!

  I bookmarked it.

 3. 3 yıldız
  When someone writes an post he/she keeps
  the image of a user in his/her brain that how a user can be aware of it.
  Thus that’s why this article is outstdanding.
  Thanks!

 4. 5 yıldız
  Thank you, I have just been searching for info about this subject for a long
  time and yours is the greatest I’ve found out till now.
  But, what about the bottom line? Are you certain about the source?

 5. 2 yıldız
  Everything is very open with a clear explanation of the challenges.

  It was truly informative. Your site is very helpful. Thanks for sharing!

 6. 3 yıldız
  Good day! I know this is somewhat off topic but I was wondering
  if you knew where I could locate a captcha plugin for my
  comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?
  Thanks a lot!

 7. 1 yıldız
  Have you ever considered publishing an e-book or guest
  authoring on other sites? I have a blog centered on the same information you
  discuss and would love to have you share some stories/information.
  I know my subscribers would enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 8. 5 yıldız
  Hello there! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting
  a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us valuable information to work on. You have done a outstanding job!

 9. 5 yıldız
  Hello mates, nice article and nice arguments commented at this place, I am
  really enjoying by these.

 10. 4 yıldız
  Hello there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading through your posts.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover
  the same subjects? Thanks a lot!

 11. 1 yıldız
  Excellent way of telling, and fastidious post to take data regarding my presentation topic, which i am going
  to deliver in school.

 12. 4 yıldız
  you are really a just right webmaster. The site loading pace is amazing.
  It seems that you’re doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece.
  you have done a wonderful job on this subject!

 13. 5 yıldız
  Thanks for the auspicious writeup. It in truth used to be a amusement account it.
  Look complex to more delivered agreeable from you! However, how can we
  communicate?

 14. 5 yıldız
  It’s going to be end of mine day, but before ending I am reading this wonderful paragraph to increase my know-how.

 15. 4 yıldız
  Magnificent website. Plenty of helpful info here.
  I’m sending it to some pals ans additionally sharing in delicious.
  And obviously, thank you to your sweat!

 16. 5 yıldız
  I’d like to thank you for the efforts you’ve put in writing this website.

  I really hope to view the same high-grade blog posts from you later on as well.
  In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own website now 😉

 17. 1 yıldız
  Excellent pieces. Keep posting such kind of information on your site.
  Im really impressed by it.
  Hello there, You’ve done an incredible job.
  I’ll certainly digg it and for my part recommend to my friends.
  I’m confident they will be benefited from this web site.

 18. 4 yıldız
  Superb, what a blog it is! This blog provides valuable data to us, keep it up.

 19. 1 yıldız
  Very nice post. I simply stumbled upon your blog and
  wanted to mention that I’ve really enjoyed browsing your weblog posts.
  In any case I’ll be subscribing in your
  feed and I hope you write again very soon!

 20. 4 yıldız
  What i do not realize is in fact how you’re no longer really a lot more neatly-liked than you may be now.
  You are very intelligent. You already know therefore significantly on the subject of this matter, made me
  personally imagine it from numerous numerous angles. Its like women and men are not involved until it is one thing to
  do with Woman gaga! Your individual stuffs excellent. At all times maintain it up!

 21. 2 yıldız
  I have been browsing on-line greater than three hours these days,
  yet I by no means discovered any fascinating article like
  yours. It’s pretty value enough for me. In my view, if all website owners and bloggers
  made good content material as you did, the web might be a lot more helpful than ever before.

  Also visit my web site; http://www.aniene.net

 22. 2 yıldız
  You made some good points there. I checked on the web to learn more about the issue and found most people will go along with your
  views on this site.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
KIRKINDAN SONRA © Copyright 2020. All rights reserved.
Close
×

Powered by WhatsApp Chat

× Bize yazabilirsiniz !