Apartman veya Site Yönetimi Neden Önemlidir?

290

Her şeyden önce apartman veya site yönetimi kanununa göre yönetim kurulu en az 3 kişiden oluşturulmalıdır.

Kat mülkiyeti kanunun 34. maddesine göre;

Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya

dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler.

Sonuç olarak bu kişiye yönetici ve bu kurula da yönetim kurulu denir.

Ayrıca aynı kanuna göre yılda bir kereden az olmamak üzere apartman veya

site yönetimi tarafından toplantı gerçekleştirilmelidir.

Sonuç olarak bu toplantıda alınan kararların yazıldığı bir defter tutulmalıdır.

Bu deftere karar defteri denir.

Bu defterde noter tasdiki olmalıdır.

Apartman veya site yönetimi kendi başına karar alamazlar.

Mesela balkonların kapatılması için 4/5 çoğunluğun kararı alınıp karar defterine işlenmelidir.

Bu konuda Yargıtay 18. Hukuk dairesinin 2015/20736 esas, 2016/3844 kararı vardır.

Apartman veya site yönetimi kanunu
Apartman veya site yönetimi kanunu

İlgili kararı https://unalgokturk.av.tr sayfasında balkonların kapatılması başlığı altında okuyabilirsiniz.

Apartman veya site yönetimine gelen Sgk ve idari para cezaları gibi bununla ilgili

cezalardan bütün kat malikleri ortak sorumludur.

Bu dönem içinde kat maliki olan herkes bu borçtan ortak sorumludur.

Apartman veya site yöneticiliğinde dikkat edilmesi gereken bir diğer konuda hangi kararın

hangi kat malikleri yeter sayısı ile alınabileceğidir.

Mesela bazı konularda toplantı yapılmadan kat maliklerinin daireleri ziyaret edilerek

imzası alınmak sureti ile de uygulanabilir.

Bu konunun detayı hakkında güncel bilgi edinmek için https://emlakkulisi.com adresinden 17. maddede kat malikleri yeter sayısı başlıklı yazıyı okumanızı öneririz.

Apartman veya site yöneticiliği seçimi için ilk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki zaman yedi günden az olmamalıdır.

Apartman veya Site Yöneticiliği Hakkında Genel Bilgiler

Kat mülkiyeti kanununda belirtilen maddeye göre, apartman yönetimi her sene yapılan kat malikleri kurulu toplantısında yeninde seçilirler.

Ağartman veya site toplantısı
Ağartman veya site toplantısı

Ancak olağanüstü olarak toplanan genel kurulda hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğun sağlanması ve

yeni yönetici seçme talebi” olağanüstü toplantı çağrısına eklenmiş olması koşulu ile mevcut yönetici yerine yeni bir yönetici seçimi yapılır.

Ayrıca kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kiracıların apartman yönetiminde fazla sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Ama kiracılar yönetim toplantılarına katılabilirler.

Sonuç olarak divan başkanı tarafından konuşma hakkı kendisine verildiğinde sadece dilek ve temennilerini iletebilirler.

Bina yöneticisi kat malikleri toplantısında seçilmektedir.

Fakat apartman yöneticisi kat maliklerinden seçilebileceği gibi dışarıdan birisi de aday olabilir.

Kat mülkiyeti kanununa göre denetçi veya denetim kurulunun kat malikleri arasından seçilmesi gerekir.

Bu nedenle kiracılar denetçi olamazken, yönetim planında aksine hüküm yoksa yönetici olarak atanabilirler.

Yönetici eğer haklı bir sebep varsa, görev süresi dolmadan bütün kat maliklerinin çoğunluğu ile alınabilecek bir kararla görevinden alınabilir.

Türkiye şartlarında bu durumun uygulanması imkansız denecek düzeyde olduğunu kabul etmek gerekmektedir.

Apartman yöneticisinin toplantı yapmaması durumunda, kat malikleri imza toplayarak, genel kurulu toplantıya çağırabilirler.

Apartman ve site yönetimi görev ve sorumlulukları dışında hareket ediyor veya görevini kötüye kullanıyor ise

öncelikli olarak denetim kuruluna bildirilmelidir.

Denetçiler ise bu duruma göz yumuyor ise o zaman Sulh Hukuk Mahkemesine şikayette bulunulabilmektedir.

Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa dahi, kat maliklerinden uygun bir ücret talep edebilmektedir.

Ortak Giderler Nelerdir?

Kat mülkiyeti kanuna göre apartman veya site ortak giderleri;

Görevli, kaloriferci, bekçi, yönetici ve bahçıvan ücretleri, ana gayrimenkulün sigorta primleriyle

Apartman veya site yönetimi ortak giderler
Apartman veya site yönetimi ortak giderler

bütün ortak yerlerin koruma, bakım, onarım ve güçlendirme giderleri ortak 

Tesislerin işletme giderleri olarak belirtilmiştir.

Giderlerdeki toplam rakamın kat malikleri arasında arsa payları oranında paylaştırılması esastır.

Belirlenen aidatlar belirlenen şekilde kat maliklerince ödenmelidir.

Herhangi bir amaçla alınan karar ile yapılacak tamir veya tadilat nedeniyle bütçe oluşturulmalıdır.

Buna göre mal sahibi veya kat sahibi olunmasına göre bu bedeller ödenmelidir.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 20. maddesine göre kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma

olmadıkça, ana taşınmazın ortak giderlerine ve tesislerin işletme giderlerine,

toplanacak avansa kendi arsa payları oranında katılmakla yükümlüdür.

İlgili kat mülkiyeti yasasında bu konu açık olarak belirtilmiştir.

Son yapılan değişikliklerle de gider ve avansların nasıl tahsil edileceği esaslar ile belirlenmiş olmakla birlikte

ödenmemesi durumunda ne yapılacağı da ilave karar ile eklenmiştir.

Sonuç olarak da gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden

her biri veya yöneticisi tarafından, yönetim planına, bu kanuna veya genel hükümlere göre dava açabilmekte ve icra takibi yapabilmektedir.

Ayrıca gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

634 sayılı kat mülkiyeti kanununun dördüncü bölümünde belirtilen kat maliklerinin ve kat irtifakı sahiplerinin borçları başlığı altında belirtilen kanunun birinci fıkradaki giderlere;

Kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa;

Bu gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakkı vardır.

Ortak Kullanım Alanları Nerelerdir?

Ortak kullanım alanları Merdivenler
Ortak kullanım alanları Merdivenler

Her şeyden önce ortak kullanım alanları;

– Temeller ve ana duvarlar

– Taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş

– Kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar

– Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar

– Tavan ve tabanlar

– Avlular

– Genel giriş kapıları

– Antreler

– Merdivenler

Ortak kullanım alanları asansör ve koridorlar
Ortak kullanım alanları asansör ve koridorlar

– Asansörler

– Sahanlıklar

– Koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar

– Kapıcı daire veya odaları

– Genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri

– Genel kömürlük ve ortak garajlar

– Elektrik, Su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve

kapalı kısımlar

– Kalorifer daireleri

– Kuyu ve sarnıçlar

– Yapının genel su depoları

– Sığınaklar

Ortak kullanım alanı olarak yeşil alanlar ve araç park yerleri
Ortak kullanım alanı olarak yeşil alanlar ve araç park yerleri

– Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve

elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,

– Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.

Ortak alan teraslar
Ortak alan teraslar

Sonuç olarak bu sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan

diğer yerler ve şeyler de alan kapsamına girmektedir.

Apartman veya Site Yönetimi Bütçesi

Apartman ve site yönetimi önemli bir konu olup günümüzde de ciddi bütçeleri oluşmaktadır.

Bunun için ileride apartman veya sitenizde ileride sorun yaşamamak adına konuyu ciddiyetle takip etmeniz gerekir.

Apartman veya site bütçesi
Apartman veya site bütçesi

Apartman veya site yönetimi kat malikleri toplantısı ile yönetimin artan masrafları belgeleyebilmesi durumunda ve çoğunluk kararı alınması halinde aidata zam yapılması mümkündür.

Ancak yöneticinin sadece masraflar arttı beyanı ile kendi kendine daha yüksek bir apartman aidatı toplaması

mümkün değildir.

Apartman ve site yönetimi yürüten yönetici ve yönetim kurulları  ana taşınmazın bakımı, onarımı ve korunması ile ilgili tedbirleri yerine getirirler.

Ama, gündelik ortaya çıkabilecek küçük ve ucuz bakım veya onarım işlerini hızlıca yerine getirmesi gerekmektedir.

Fakat büyük ve pahalı bakım, onarım, satın alma için kat malikleri kurulunu toplantıya çağırarak ve

ayrıca alınacak karar sonucunda harcama yapabilirler.

Emeklilik döneminizde bu tür görevleri geçmiş iş tecrübeniz ile yapmak ve ortak bir ortamda yaşadığınız çalışan dostlarınızın yükünü hafifletmek için iyi bir dönem olacaktır.

Ayrıca yaptığınız işin büyüklüğü ve ciddiyetine göre birlikte yaşadığınız kişilerin de takdiri ile bir ücret verilmesi

veya aidattan muaf tutulmanız durumunda da bütçenize bir katkı sağlamış olursunuz.

Şayet ortak bir karar alınması durumunda da bütçenizin büyüklüğü ve işlerin çokluğu sonucunda yönetim kadrosu oluşturmakta zorluk çekebilirsiniz.

Sonuç olarak da bu durumda bir profesyonel apartman ve site yöneticiliği şirketine tüm işlerinizi ücret karşılığı yaptırabilirsiniz.

Apartman veya site aidatı toplamak

Apartman veya site aidatı toplamak

Ayrıca bununla birlikte bir de apartman veya sitenize temsilci seçerek bu kurumun denetimini yaptırabilirsiniz.

Bu konuda ilinizden veya dışından bir farklı kurumlardan teklif almak için https://armut.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca bazı emlak ofisleri de bu görevleri yürütmektedirler.

Bu konudaki Emlak Alım Satım Hizmeti yazımızı da okumanızı öneririz.

Join the Conversation

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
KIRKINDAN SONRA © Copyright 2020. All rights reserved.
Close
× Bize yazabilirsiniz !